好赢体育

สินค้าควบคุมและสินค้าต้องห้าม

เราไม่ขนส่งวัตถุต่อไปนี้:

 • แอลกอฮอล์
 • งานศิลปะและโบราณวัตถุ
 • เงินสดหรือเงินตรา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (ได้แก่ เช็ค บัตรเครดิตที่เปิดใช้บริการ ธนาณัติ ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็คเดินทาง ดราฟต์ธนาคาร พันธบัตร ตั๋วโดยสารที่ไม่ได้กำหนดวันเดินทางไว้)
 • สินค้าหรือวัตถุอันตราย
 • ศพของมนุษย์รวมถึงอัฐิ
 • สิ่งมีชีวิต พืชและผลิตภัณฑ์ (เช่น หนังสัตว์ ขนสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ พืชผักและยาสูบ)
 • สารเสพติด
 • สินค้าเน่าเสียง่าย
 • สื่อลามกอนาจาร
 • โลหะและหินมีค่า
 • อาวุธ อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์
 • สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตพิเศษโดยไม่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
 • สินค้าที่อาจทำให้สินค้าอื่นเสียหายหรือจัดส่งล่าช้า
 • สินค้าที่บรรจุหีบห่อและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล
 • สินค้าที่บรรจุหีบห่อไม่แน่นหนาเพียงพอ
 • พัสดุที่เปียกหรือมีการรั่วไหล
 • สินค้าอันตรายอาจยอมรับและขนส่งได้เฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association (IATA))/li>
 • สินค้าใด ๆ ที่เป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดหรือข้อบังคับของประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการขนส่งสินค้าไปยังประเทศนั้นหรือขนส่งสินค้าผ่านประเทศนั้น

อาจมีการกำหนดสินค้าต้องห้ามเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทาง

ข้อตกลงการขนส่งสินค้า

1.     ในเงื่อนไขเหล่านี้ “ผู้ขนส่ง” หมายถึง

 • บริษัท DPEX Worldwide Express (S) Pte Ltd และบริษัทต่าง ๆ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า ‘DPEX Worldwide’
 • บริษัทต่าง ๆ ที่บริหารงานโดย DPEX ในประเทศต้นทางและปลายทาง
 • ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทสาขา ตัวแทน บริษัทในเครือทุกรายของ DPEX และ
 • พนักงาน ตัวแทน

ผู้แทนและผู้รับจ้างทุกรายของบุคคลหรือหน่วยงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ขนส่งไม่ใช่ผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ และจะไม่ขอรับผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดส่งหรือขนส่งสินค้าต่าง ๆ ตามดุลพินิจ

2.     ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการขนส่งสินค้าของผู้ส่งสินค้าตามเส้นทางและด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการขนส่งสินค้าของผู้ส่งสินค้าโดยผู้ขนส่งในลำดับต่อมา และตามวิธีการขนย้าย การจัดเก็บตลอดจนการขนส่งสินค้าของผู้ขนส่ง

ผู้ขนส่งอาจกระทำการต่าง ๆ ในนามของผู้ส่งสินค้า เพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งสินค้า รวมถึง

 • การกรอกข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน การแก้ไขรหัสผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการชำระอากรและภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดที่ใช้บังคับ
 • การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า ตามจุดมุ่งหมายในด้านพิธีการศุลกากรและการควบคุมการส่งออกสินค้า และในฐานะผู้รับสินค้าแต่เพียงผู้เดียวตามจุดมุ่งหมายในการแต่งตั้งตัวแทนออกของ เพื่อดำเนินการตามพิธีการศุลกากรและการยืนสำแดงเอกสาร และ
 • การส่งต่อสินค้าไปยังตัวแทนนำเข้าสินค้าของผู้รับสินค้า หรือที่อยู่อื่น ๆ ตามคำขอของบุคคลต่าง ๆ ที่ผู้ขนส่งเชื่อว่าจะได้รับอนุญาตตามสมควร ผู้ขนส่งอาจว่าจ้างเหมาช่วง หรือมอบหมายงานการขนส่งสินค้าตลอดทั้งกระบวนการดำเนินงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการภายใต้เงื่อนไขนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ขนส่งตัดสินใจ

3.     ผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ได้เป็นข้อผูกมัดในการดำเนินการตรวจสอบสินค้าต่าง ๆ ตามที่ได้ฝากส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าดังกล่าวสามารถขนส่งไปยังประเทศปลายทางตามขั้นตอนดำเนินงานตามมาตรฐาน ใบสำแดงของที่ต้องภาษีอากรและวิธีการขนย้ายของผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้ายินยอมว่าสินค้าของตนอาจได้รับการดำเนินการตามทางเลือกของผู้ขนส่งหรือตามคำร้องขอของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงศุลกากร เพื่อทำการเปิดและตรวจสอบหรือตรวจดูโดยละเอียดด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยผู้ขนส่ง หรือหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ทุกเมื่อ และผู้ขนส่งจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความรับผิด การเรียกร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน (รวมถึงต้นทุนทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการเปิดและการตรวจสอบหรือการตรวจดูสินค้าโดยละเอียดดังกล่าว

4.     อัตราค่าบริการของผู้ขนส่งจะครอบคลุมภาษีสนามบินของท้องถิ่น แต่ไม่ครอบคลุมภาษีมูลค่าเพิ่ม อากร ภาษีเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีศุลกากรที่เป็นเงินประกันหรือค่าธรรมเนียม (รวมเรียกว่า “ค่าธรรมเนียม”) ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าของผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าจะต้องรับภาระเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และผู้ส่งสินค้าจะต้องรับภาระเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้รับสินค้าไม่ทำการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนด ผู้ขนส่งจะไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าปรับใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากสินค้าของผู้ส่งสินค้าถูกยึดโดยศุลกากร หรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน และด้วยเหตุนี้ผู้ส่งสินค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ขนส่งสำหรับค่าปรับ ความสูญเสียหรือความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว ถือเป็นการยอมรับอย่างชัดแจ้งตามข้อตกลงว่าหากผู้ขนส่งต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ผู้ขนส่งมีสิทธิยึดหน่วงสินค้าตามขอบเขตวงเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ และผู้ขนส่งต้องมีสิทธิกักเก็บและยึดหน่วงสินค้าไว้จนกว่าจะมีการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือมีสิทธิที่จะขายสินค้านั้น และสามารถนำรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าดังกล่าว เพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมที่ผู้ขนส่งต้องเป็นผู้รับภาระ ยอดคงเหลือใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระเงินจะยังคงเป็นยอดค้างชำระ

5.     ผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการบรรจุหีบห่อสินค้า รวมถึงการบรรจุสินค้าในพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ขนส่งอาจจัดเตรียมไว้ให้ผู้ส่งสินค้า และผู้ขนส่งไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการห่อมัด หรือการบรรจุหีบห่อที่ไม่เหมาะสมหรือไม่แน่นหนาเพียงพอ (รวมถึงที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่ง)

6.     ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ส่งสินค้าในการระบุที่อยู่ให้ครบถ้วนถูกต้องสำหรับพัสดุสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อช่วยให้สามารถทำการจัดส่งสินค้าได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด และผู้ขนส่งไม่ขอรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งต่อ หรือจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ได้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุสถานที่ของผู้รับสินค้าได้ หรือผู้รับสินค้าไม่ได้มีที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ให้ผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าจะเป็นผู้รับภาระต้นทุนต่าง ๆ ที่ผู้ขนส่งเป็นผู้รับภาระจากความพยายามในการจัดส่งในภายหลัง การกำจัดสินค้าทิ้ง หรือการส่งสินค้ากลับคืนไปยังผู้ส่งสินค้า

7.     เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง เพื่อทำการขนส่ง ผู้ส่งสินค้าต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขนส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าขอรับรองว่ามีอำนาจ และอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ในการจัดการสินค้า รวมทั้งได้รับอนุญาตที่จะยอมรับและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ในฐานะผู้ส่งสินค้า แต่ยังรวมถึงในฐานะตัวแทนและในนามของบุคคลอื่นทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องในภายหลังกับสินค้าดังกล่าว ผู้ส่งสินค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย และจะต้องจ่ายค่าชดเชยต่อเนื่องแก่ผู้ขนส่งสำหรับความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันนี้ รวมทั้งการเรียกร้องต่าง ๆ ในทุกกรณีจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลเกี่ยวกับสินค้านี้ รวมถึงการเรียกร้องต่าง ๆ โดยผู้รับสินค้า หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ในกรณีที่มีความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อต่าง ๆ ของผู้ขนส่ง) ผู้ขนส่งจะไม่ขอผูกพันตนต่อคำสั่งใด ๆ ของผู้ส่งสินค้าซึ่งขัดแย้งกับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในที่นี้

8.     ผู้ขนส่งขอรับผิดชอบเฉพาะ:

 • ความเสียหายที่เกิดจากกรณีที่เกิดการทำลาย ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการทำลาย ความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างการขนส่งสินค้าทางอากาศ และ
 • ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ผู้ขนส่งไม่ขอรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้ขนส่งรวมถึงลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งได้ใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือในกรณีที่ผู้ขนส่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของผู้ขนส่งไม่สามารถดำเนินการ หรือเกิดข้อขัดข้องในการดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรม เพื่อจะใช้มาตรการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องจำกัดเพียงการชำระเงินโดยผู้ขนส่ง ตัวอย่างเช่น ในกรณีความเสียหายที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าต่อการส่งสินค้าหนึ่งครั้ง หรือในกรณีที่การประกันภัยสินค้าขนส่งมีผลคุ้มครอง ก็จะต้องชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าดังกล่าว

9.     การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขนส่งต่อจากนี้ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือความล่าช้าในการขนส่งทางอากาศต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสำนักงานของผู้ขนส่งภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่จัดส่งสินค้าในกรณีเกิดความเสียหาย และในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความล่าช้าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ควรจัดส่งสินค้า มิฉะนั้นจะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อผู้ขนส่ง และสิทธิของผู้ส่งสินค้า/ผู้รับสินค้าในการเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ขนส่งก็ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งสินค้า/ผู้รับสินค้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดของผู้ขนส่งในการเรียกร้อง มิฉะนั้นผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเรียกร้องดังกล่าว

10.     ผู้ขนส่งจะไม่ขนส่งสินค้าซึ่งตามดุลพินิจของผู้ขนส่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตราย สามารถติดไฟได้หรือระเบิดได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association (IATA)) ข้อกำหนดทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organisation (ICAO)) หรือกฎอื่นใดที่ใช้บังคับภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย นอกจากนี้ ผู้ขนส่งยังไม่สามารถขนส่งทองคำแท่งและเงินแท่ง เหรียญกษาปณ์ ฝุ่นละออง สารไซยาไนด์ ตะกอนหรือทองแท่งและเงินแท่งในลักษณะต่าง ๆ ที่ไม่ได้ผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์ ทองคำขาวและโลหะมีค่าอื่น ๆ หินมีค่าและกึ่งมีค่า เครื่องประดับ เงินตรา (ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์) ของประเทศต่าง ๆ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เช็ครูปแบบต่าง ๆ หนังสือเดินทาง คำเสนอซื้อ หุ้น พันธบัตร ใบรับรอง แสตมป์ เช็คธนาคารที่เป็นเช็คเปล่าหรือเช็คที่ได้สลักหลังแล้ว ธนาณัติหรือเช็คเดินทาง โบราณวัตถุ งานศิลปะ ปศุสัตว์ พืช ยา เภสัชภัณฑ์ สุรา อาวุธปืน ยาสูบ อาหารหรือสินค้าอื่นใดซึ่งถูกควบคุมตามกฎหมาย กฎและระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ ในกรณีที่ผู้ส่งสินค้ามอบหมายให้ผู้ขนส่งทำหน้าที่ขนส่งสินค้าดังกล่าว ผู้ส่งสินค้าจะปลดเปลื้องภาระผูกพันและจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ขนส่งสำหรับความรับผิด การเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน (รวมถึงต้นทุนทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในลักษณะเดียวกัน และผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าดังกล่าว และต้องมีสิทธิที่จะยกเลิกการขนส่งสินค้าดังกล่าวได้ทันทีในกรณีที่ผู้ขนส่งทราบว่าสินค้าดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้

11.     ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในทุกกรณีรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดจากการละเมิด การว่าจ้างหรือการฝากทรัพย์สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือความล่าช้าต่าง ๆ ในการจัดส่งสินค้า (หรือความสูญเสียต่อเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในระหว่างการขนส่งสินค้าทางอากาศไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดสัญญาโดยผู้ขนส่ง โดยมีเงื่อนไขว่าการประกันภัยสินค้าขนส่งมีผลคุ้มครองผู้ส่งสินค้าที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามวงเงินประกันในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าดังกล่าว

12.     ผู้ขนส่งจะไม่ขอรับผิดในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือความล่าช้าในการขนส่งสินค้า (รวมถึงความสูญเสียต่อเนื่องใด ๆ) ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ขนส่ง เหตุการณ์เหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุหมุน พายุ น้ำท่วม เพลิงไหม้ โรค หมอก หิมะ น้ำค้างแข็ง เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม อุบัติเหตุ การกระทำของศัตรูประชาชน การนัดหยุดงาน การห้ามส่งสินค้า ภัยทางอากาศ ข้อพิพาทในท้องถิ่น การก่อความวุ่นวายทางการเมือง ภาวะชะงักงันในประเทศหรือในท้องถิ่นในเครือข่ายคมนาคมขนส่งทางบกหรือทางอากาศ และปัญหาทางกลเกี่ยวกับรูปแบบการขนส่งหรือเครื่องจักรกล ข้อบกพร่องแฝงหรือการเสื่อมสภาพในตัวเองภายในตัวสินค้า (ไม่ว่าผู้ขนส่งจะทราบหรือไม่ก็ตาม) การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานหรือได้รับการว่าจ้างจากผู้ขนส่ง เช่น ผู้ส่งสินค้า ผู้รับสินค้า บุคคลที่สาม เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และความเสียหายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแม่เหล็ก หรือการลบล้างของภาพถ่ายหรือภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลหรือสิ่งที่บันทึก

13.     ผู้ส่งสินค้าปลดเปลื้องภาระผูกพันและจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ขนส่งสำหรับการเรียกร้อง การขอให้ดำเนินการ และ/หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความเสียหายต่อทรัพย์สินต่าง ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าในลักษณะใดในทุกกรณี (รวมถึงความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่มีสาเหตุหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจากสินค้า และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาที่ผู้ขนส่งครอบครองสินค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

14.     หากการขนส่งต้องเกี่ยวข้องกับจุดส่งสินค้าหรือปลายทางสำรองในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง อาจมีการใช้บังคับข้อกำหนดตามอนุสัญญากรุงวอร์ซอ (Warsaw Convention) ในกรณีที่มีการใช้บังคับข้อกำหนดตามอนุสัญญากรุงวอร์ซอ เงื่อนไขของการขนส่งสินค้านี้จะต้องอ่านควบคู่กับ และอยู่ภายใต้บทบัญญัติของอนุสัญญากรุงวอร์ซอตามที่ระบุไว้เสมอ เมื่อมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเงื่อนไขการขนส่งสินค้านี้กับบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ทั้งนี้ให้อนุสัญญากรุงวอร์ซอมีผลบังคับใช้เหนือเงื่อนไขการขนส่งสินค้าดังกล่าว ตามเงื่อนไขเหล่านี้ อนุสัญญากรุงวอร์ซอต้องครอบคลุมโดยใช้บังคับตามอนุสัญญากรุงวอร์ซอฉบับแก้ไขปรับปรุง และอนุสัญญากรุงมอนทรีออล (Montreal Convention) พ.ศ. 2542

15.     ค่าธรรมเนียมของผู้ขนส่งจะได้รับการแจ้งมูลค่าเป็นสกุลเงินท้องถิ่น และการชำระเงินทุกครั้งโดยผู้ส่งสินค้า (หรือผู้รับสินค้าแล้วแต่กรณี) ต้องดำเนินการเป็นสกุลเงินท้องถิ่นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ซึ่งระบุอยู่ในบัญชีราคาสินค้า ในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินใด ๆ ตามที่ผู้รับสินค้าต้องดำเนินการ ผู้ส่งสินค้าต้องยินยอมที่จะชำระเงินดังกล่าวโดยทันที (รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ) หากในภายหลังมีค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดจากผู้ขนส่งเป็นหนี้ค้างชำระ และไม่ทำการชำระเงินเป็นเวลาเกินกว่า 14 วัน ผู้ขนส่งอาจคิดดอกเบี้ยเกินกำหนดชำระเป็นจำนวนเงินในอัตรา 1.5 % ต่อเดือนจนกว่าจะมีการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

16.     ผู้ส่งสินค้าขอรับรองว่าได้ระบุรายละเอียดสินค้าไว้โดยถูกต้องครบถ้วน และขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามพิธีการศุลกากร ระเบียบข้อกำหนดการนำเข้าและการส่งออก รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับภายในประเทศต้นทางและประเทศปลายทางของสินค้า ในกรณีที่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการผิดเงื่อนไขนี้ ผู้ขนส่งมีสิทธิที่จะยกเลิกการขนส่งสินค้านี้ได้ทันที หากผู้ขนส่งรับรู้ได้ว่ามีการผิดเงื่อนไขดังกล่าว และผู้ส่งสินค้า/ผู้รับสินค้าจะต้องปลดเปลื้องภาระผูกพัน รวมทั้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ขนส่งสำหรับความรับผิด การเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน (รวมถึงต้นทุนทางกฎหมาย) ทั้งหมดที่ตามมา และอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่เป็นการผิดเงื่อนไขนี้โดยผู้ส่งสินค้า

17.     ผู้ขนส่งต้องมีสิทธิกักเก็บและยึดหน่วงสินค้าไว้จนกว่าจะมีการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ขนส่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บและค่าเบี้ยประกันภัย) ที่เกิดขึ้นโดยผู้ขนส่งเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าให้ครบถ้วน ผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายสินค้าที่ยังไม่มีการชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ผู้ขนส่งได้แจ้งให้ผู้ส่งสินค้าทราบถึงสิทธิของผู้ขนส่งในการกักเก็บและยึดหน่วงสินค้า รวมถึงนำรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าดังกล่าวมาใช้ชำระเงินตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ยอดคงเหลือใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระเงินจะยังคงเป็นยอดค้างชำระ

18.     ผู้ส่งสินค้าไม่สามารถทำการเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ขนส่งได้ จนกว่าผู้ส่งสินค้าจะมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าให้ครบถ้วน ไม่มีการลดจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องโดยผู้ส่งสินค้าต่อผู้ขนส่ง การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีใด ๆ ต่อผู้ขนส่งที่ไม่ครอบคลุม หรือระงับสิ้นไปตามข้อกำหนดนี้ ต้องดำเนินการภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิฟ้องร้อง และหากไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ก็ถือเป็นอันระงับไปโดยสิ้นเชิง

19.     หาก (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงนี้แต่ไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นตามเงื่อนไขการขนส่งสินค้าเหล่านี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 11) ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่อื่น ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือความล่าช้าใด ๆ ในการขนส่งสินค้า (หรือความสูญเสียต่อเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าทางอากาศ และความรับผิดของผู้ขนส่งภายใต้เงื่อนไขนี้ต้องจำกัดเพียงการชำระเงินโดยผู้ขนส่งตามความเสียหายที่มีมูลค่าโดยรวมไม่เกินมูลค่าที่เป็นหนี้ค้างชำระ ในกรณีที่มีการใช้บังคับเงื่อนไขการขนส่งสินค้าเหล่านี้ตามอนุสัญญากรุงวอร์ซอ หรือในกรณีที่มีมูลค่ามากกว่า 100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าต่อการส่งสินค้าหนึ่งครั้ง หรือในกรณีที่การประกันภัยสินค้าขนส่งมีผลคุ้มครอง ก็จะต้องชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ส่งสินค้าได้แสดงมูลค่าของสินค้าให้ผู้ขนส่งทราบหรือไม่ก็ตาม (ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม) ผู้ส่งสินค้า/ผู้รับสินค้ายินยอมว่าความรับผิดของผู้ขนส่งตามข้อตกลงนี้สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าใด ๆ ในการขนส่งสินค้าต้องจำกัดอยู่ในวงเงิน 100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการส่งสินค้าหนึ่งครั้ง หรือในกรณีที่มีการใช้บังคับข้อกำหนดตามอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ก็ให้จำกัดวงเงินตามข้อกำหนดนี้ หากไม่มีการแสดงมูลค่าสินค้าไว้ หรือจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

20.     เมื่อใดก็ตามที่มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ การยกเว้นหรือการจำกัดดังกล่าวก็ต้องมีผลบังคับใช้กับพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ขนส่ง

21.     การไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของข้อกำหนดใด ๆ จะต้องไม่ส่งผลต่อเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

22.     หากมีการระบุไว้โดยอนุสัญญาที่ใช้บังคับ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในการตัดสินคดีทั่วไปของศาลและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งมีการมอบหมายสินค้าให้ผู้ขนส่งทำการขนส่งสินค้าดังกล่าว และผู้ส่งสินค้าตกลงโดยชัดแจ้งที่จะนำเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่เขตอำนาจของศาลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

จะมีการคิดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงกับทุกบริการในสิงคโปร์ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้และกว่างโจว

Month Surcharge Rate
From 1 to 31 January 2021 11.50%
From 1 to 31 December 2020 10.75%
From 1 to 30 November 2020 10.50%

DPEX Worldwide จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของ DPEX สิงคโปร์:

 

ค่าธรรมเนียมตัวแทนออกของที่ได้รับแต่งตั้ง

ในกรณีที่ผู้รับตราส่ง/ผู้รับสินค้าเลือกที่จะใช้ตัวแทนออกของที่ได้รับการแต่งตั้งของผู้รับตราส่ง/ผู้รับสินค้าเอง DPEX Worldwide ก็จะส่งมอบเอกสารไปให้ตัวแทนออกที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามพิธีการศุลกากร รวมทั้งค่าบริการในการออกของต่าง ๆ ตามที่ตัวแทนออกของที่ได้รับการแต่งตั้งกำหนด ผู้รับตราส่ง/ผู้รับสินค้าหรือผู้ตราส่ง/ผู้ส่งสินค้าจะเป็นผู้รับภาระค่าบริการดังกล่าว

 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (CCX)

สามารถเรียกเก็บเงินค่าระวางขนส่งสินค้าไปยังผู้รับตราส่ง/ผู้รับสินค้าในบางประเทศได้เฉพาะในอัตราภาษีศุลกากรที่เผยแพร่ในปัจจุบันเท่านั้น

 

การประกันภัยสินค้าขนส่ง

ผู้ตราส่ง/ผู้ส่งสินค้าสามารถซื้อประกันภัยสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงผ่าน DPEX Worldwide ได้ ค่าประกันภัยเริ่มตั้งแต่ขั้นต่ำสุด 50.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 25% ของมูลค่าประกันภัย

 

ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการศุลกากร

ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการศุลกากรที่ต้องดำเนินการชำระในพิธีการศุลกากรอย่างเป็นทางการจะไม่รวมอยู่ในค่าระวางขนส่งสินค้าตามมาตรฐาน ปลายทางแต่ละแห่งอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับพิธีการศุลกากรดังกล่าวตามสภาวะตลาดของท้องถิ่น หากผู้รับตราส่ง/ผู้รับสินค้าปฏิเสธที่จะชำระค่าธรรมเนียม ผู้ตราส่ง/ผู้ส่งสินค้าจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

 

ค่าปรับทางศุลกากร

ค่าปรับทางศุลกากรที่กำหนดโดยหน่วยงานศุลกากรในต่างประเทศสำหรับการสำแดงสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือต่ำกว่ามูลค่าจะได้รับการส่งเรื่องกลับไปยังผู้ตราส่ง/ผู้ส่งสินค้าพร้อมกับค่าดำเนินการ 20.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อสินค้าแต่ละรายการ

 

ค่าธรรมเนียมความพยายามส่งในสิงคโปร์

DPEX Worldwide จะพยายามทำการจัดส่งสินค้าให้ 2 ครั้ง โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 10.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อสินค้าแต่ละรายการสำหรับความพยายามในการจัดส่งสินค้าในครั้งที่ 3 และครั้งต่อมา

 

ค่าค่าธรรมเนียม Delivery Duty Paid (DDP)

ผู้ตราส่ง/ผู้ส่งสินค้าอาจถูกเรียกเก็บภาษีและอากรต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการศุลกากรที่ผู้ตราส่ง/ผู้ส่งสินค้าต้องเป็นผู้ชำระ ปลายทางในภูมิภาคเอเชียมีค่าดำเนินการตามมาตรฐาน 20.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อสินค้าแต่ละรายการ หรือ 2 % ของภาษีและอากร ขึ้นกับว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน

 

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะคิดจากอัตราร้อยละของมูลค่าตามบัญชีราคาสินค้า ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก และค่าธรรมเนียมที่สายการบินแต่ละแห่งเรียกเก็บ คุณสามารถดูการแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้จาก www.epubdeals.com และในบัญชีราคาสินค้าของเรา

 

 

การรับ/ส่งพัสดุที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานในสิงคโปร์

การเรียกเก็บเงินเพิ่มจำนวน S $ 50.00 ต่อการจัดส่งจะใช้กับเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • สินค้าใด ๆ ที่มีขนาดเพียงด้านเดียวเกินกว่า 120 ซม. หรือเมื่อพาเลตมีขนาดที่ฐานวางเกินกว่า 120 ซม. หรือ
 • แพ็คเกจเดียวที่มีน้ำหนักจริงตั้งแต่ 50 กก. ขึ้นไป

 

การรับ/ส่งสินค้านอกเขตพื้นที่ในสิงคโปร์/ ใบอนุญาตส่งออก

คิดค่าธรรมเนียมพิเศษ 40.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อการรับสินค้าแต่ละครั้ง/ต่อการส่งสินค้าแต่ละครั้งจาก/ไปยังสถานที่ห่างไกล1 ในสิงคโปร์ นั่นคือสถานที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานที่มาตรฐานซึ่ง DPEX Worldwide ให้บริการ

ค่าจัดส่งคืน
จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก $ 5.00 สำหรับคำขอใด ๆ ที่จะจัดส่งจาก 6PM ถึง 9PM ภายในซานตา

ค่าธรรมเนียมขออนุญาตนำเข้าในสิงคโปร์

คิดค่าธรรมเนียมขออนุญาต 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อการขออนุญาตแต่ละครั้ง ตัวอย่างการขออนุญาต: การขออนุญาตภาษี GST หรือการขออนุญาตสินค้าควบคุม
ข้อมูลเพิ่มเติม:

 

สินค้าต้องห้าม

DPEX Worldwide อาจปฏิเสธที่จะส่งออกหรือขนย้ายสินค้าบางประเภท ในกรณีที่

 • จัดเป็นประเภทวัตถุต้องห้าม วัตถุอันตรายโดย IATA, ICAO หรือหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของท้องถิ่น
 • ไม่ได้มาพร้อมกับเอกสารการขนส่งสินค้าที่ถูกต้อง
 • เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 ในข้อตกลงการขนส่งสินค้า (เช่น เครื่องประดับ เงินตรา โบราณวัตถุ เป็นต้น)

หมายเหตุ: โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ DPEX Worldwide หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับบริการสำหรับสินค้าอันตราย หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าควบคุม

 

การจัดส่งไปยัง ตู้ไปรษณีย์

DPEX Worldwide ไม่ยอมรับการจัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์ เว้นแต่สถานที่ปลายทางบางแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในทุกรณี ผู้ตราส่ง/ผู้ส่งสินค้าควรระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้รับตราส่ง/ผู้ส่งสินค้า

 

การตรวจสอบ

DPEX Worldwide อาจเปิดและทำการตรวจสอบสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ตราส่ง/ผู้ส่งสินค้าทราบล่วงหน้า

 

1ท่าเรือ อู่ต่อเรือ เกาะเซนโตซา เกาะจูรง หมู่เกาะนอกชายฝั่งและค่ายทหาร
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization