好赢体育

Các hàng hóa hạn chế và cấm nhập xuất

Chúng tôi không vận chuyển những hàng hóa sau đây:

 • Chất có cồn
 • Tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ cổ
 • Tiền mặt hoặc tiền tệ hoặc các công cụ người giữ có thể đổi thành tiền mặt (như séc, thẻ tín dụng còn thời hạn, lệnh chuyển tiền, giấy ghi nợ, séc du lịch, hối phiếu ngân hàng, trái phiếu, vé trống)
 • Hàng hóa và vật liệu nguy hiểm hoặc nguy hại
 • Hài cốt người bao gồm cả tro hỏa táng
 • Động vật sống, cây cối và sản phẩm (ví dụ da, lông động vật, gia cầm, thịt, sản vật và thuốc lá)
 • Các chất ma túy
 • Hàng hóa dễ hỏng
 • Sách báo khiêu dâm
 • Kim loại quý, đá quý
 • Vũ khí, súng ống và đạn dược
 • Hàng hóa cần giấy phép đặc biệt chưa được chuẩn bị trước
 • Hàng hóa có thể gây hư hỏng hoặc cản trở tới các hàng hóa khác
 • Hàng hóa đóng gói có thể làm bị thương bất kỳ người nào
 • Hàng hóa chưa đóng gói hoàn chỉnh
 • Các gói hàng bị ẩm hoặc rò rỉ
 • Hàng hóa nguy hiểm chỉ có thể được chấp nhận chuyên chở theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hiện tại.
 • Bất kỳ hàng hóa nào bị cấm theo quy định và pháp luật hoặc đạo luật của bất kỳ quốc gia nào nơi đến hoặc nơi hàng hóa có thể đi qua trong quá trình vận chuyển

Các hàng hóa bị cấm khác có thể được áp dụng tùy theo quy định tại nơi đến.

Quy định trong vận chuyển

1.     Trong những điều kiện này, “Bên vận chuyển” được hiểu là

 • DPEX Worldwide Express (S) Pte Ltd và các công ty sử dụng thương hiệu ‘DPEX Worldwide’,
 • Các công ty đang hoạt động thuộc DPEX tại quốc gia nơi đến và đi,
 • Tất cả các đơn vị nhận nhượng quyền, công ty con, đại lý, chi nhánh của DPEX và
 • Tất cả các nhân viên, đại lý, người đại diện và nhà thầu của bất kỳ đơn vị nào trong số các đơn vị nêu trên.

BÊN VẬN CHUYỂN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN CHUNG CHUNG và sẽ không chịu trách nhiệm theo nghĩa này. Bên vận chuyển có quyền tự quyết định từ chối vận chuyển hoặc vận tải hàng hóa.

2.     Bên vận chuyển được quyền lựa chọn vận chuyển hàng hóa của Người gửi theo bất kỳ lộ trình và quy trình nào, thông qua các đơn vị vận chuyển kế tiếp và theo phương án tiếp nhận, lưu kho và vận tải nào của mình.

Bên vận chuyển có thể tiến hành bất kỳ hoạt động nào thay cho Người gửi nhằm phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ cho Người gửi, bao gồm

 • Hoàn thiện các giấy tờ, bổ sung mã dịch vụ hoặc hàng hóa, và thanh toán các khoản thuế hoặc lệ phí theo quy định và luật pháp hiện hành,
 • Hành động với tư cách là đơn vị vận tải của Người gửi trong các công việc liên quan đến thuế và kiểm soát xuất khẩu và là người nhận chỉ nhằm mục đích chỉ định đơn vị khai thuê hải quan để thực hiện các nghiệp vụ thông quan và nhập kho; và
 • Chuyển tiếp hàng hóa đến đơn vị trung gian nhập khẩu của người nhận hoặc địa chỉ khác theo yêu cầu của người mà Bên vận chuyển tin là được ủy quyền với lý do hợp lý. Bên vận chuyển có thể thuê thầu phụ hoặc chỉ định toàn bộ hoặc một phần công việc vận chuyển hàng hóa với các điều kiện ở đây trên cơ sở các quy định và điều kiện do Bên vận chuyển quyết định.

3.     Bên vận chuyển có quyền, nhưng không bắt buộc, phải kiểm tra bất kỳ hàng hóa được gửi nào để đảm bảo có thể vận chuyển tới quốc gia nơi đến theo quy trình vận hành tiêu chuẩn, các phương pháp kê khai thuế quan và xử lý của Bên vận chuyển. Người gửi chấp nhận rằng hàng hóa của mình, tùy theo phương án của Bên vận chuyển hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước bao gồm cơ quan hải quan, có thể bị Bên vận chuyển hoặc cơ quan nhà nước nói trên mở ra và kiểm tra hoặc soi chiếu bằng bất kỳ phương tiện nào vào bất kỳ thời điểm nào, và Bên vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ, cáo buộc, hư hỏng, tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý) có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc hàng hóa bị mở, kiểm tra hoặc soi chiếu này.

4.     Đơn giá của Bên vận chuyển đã bao gồm các loại phí hàng không trong nước, nhưng chưa bao gồm các loại thuế phí giá trị gia tăng, thuế hải quan hàng gửi hoặc chi phí (gọi chung là “các loại phí”) liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa của Người gửi. Người gửi và Người nhận sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả các loại phí này, nếu có, và Người gửi sẽ có trách nhiệm trả các loại phí trong trường hợp Người nhận không thể chi trả. Bên vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản tiền phạt nào liên quan hoặc tổn thất hoặc hư hỏng xảy ra do hàng hóa của người gửi bị cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền tương tự tịch thu và Người gửi có trách nhiệm hoàn trả cho Bên vận chuyển bất kỳ khoản tiền phạt, tổn thất hoặc hư hỏng như trên. Các bên hoàn toàn đồng ý rằng nếu Bên vận chuyển phải trả bất kỳ khoản nào trong các loại phí đã nêu, Bên vận chuyển có quyền giữ hàng hóa làm vật thế chấp để đảm bảo việc thanh toán các loại phí, và Bên vận chuyển có quyền giữ hàng hóa cho đến khi thanh toán xong các loại phí hoặc bán hàng hóa và dùng tiền lãi thu được để bù vào khoản phí mà Bên vận chuyển đã trả. Người gửi vẫn có trách nhiệm phải trả khoản tiền chênh lệch còn thiếu.

5.     Người gửi có trách nhiệm đóng gói hàng hóa bao gồm cả đóng gói trong container do Bên vận chuyển cung cấp cho Người gửi và Bên vận chuyển không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào của hàng hóa gây ra do việc đóng gói không hoàn chỉnh hoặc không phù hợp (bao gồm cả trường hợp phát sinh do sơ suất của Bên vận chuyển).

6.     Người gửi chịu trách nhiệm ghi đúng và chính xác địa chỉ của hàng gửi để đảm bảo việc việc giao hàng thành công, và Bên vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm về việc giao hàng hoặc chuyển tiếp bị chậm trễ do Người gửi không tuân thủ theo các quy định về vấn đề này.

Nếu không thể xác định Người nhận hoặc Người nhận không ở tại địa chỉ như Người gửi cung cấp, Người gửi sẽ phải trả bất kỳ chi phí nào mà Bên vận chuyển có thể phải chịu liên quan nỗ lực chuyển hàng, việc hủy hoặc chuyển hoàn hàng hóa cho Người gửi sau đó.

7.     Khi giao hàng cho Bên vận chuyển, Người gửi chấp nhận các điều kiện được liệt kê dưới đây về việc vận chuyển hàng hóa. Người gửi đảm bảo rằng mình có toàn quyền và đủ năng lực để giải quyết các vấn đề về hàng hóa và được ủy quyền để chấp thuận, đồng thời chấp thuận những điều kiện này trên không chỉ danh nghĩa của chính mình, mà còn trong vai trò là một đại lý và thay mặt cho tất cả những người khác có hoặc có thể có lợi ích liên quan đến hàng hóa. Người gửi hoàn trả cho Bên vận chuyển cho bất kỳ hư hỏng, chi phí hoặc phí tổn nào phát sinh do vi phạm điều khoản đảm bảo này, cũng như cho bất kỳ khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào do một hoặc nhiều cá nhân khác liên quan đến hàng hóa, bao gồm bất kỳ khiếu nại nào từ phía Người nhận hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào về vấn đề tổn thất hoặc hư hỏng hoặc chậm trễ trong giao hàng trong mọi trường hợp phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ sơ suất nào của Bên vận chuyển). Bên vận chuyển sẽ không chịu ràng buộc bởi bất kỳ hướng dẫn nào từ phía Người gửi mâu thuẫn với các điều kiện được mô tả dưới đây.

8.     Bên vận chuyển chỉ chịu trách nhiệm về:

 • Hư hỏng gây ra trong trường hợp bị phá hủy hoặc tổn thất, hoặc hư hỏng của hàng hóa, nếu những hư hỏng hoặc tổn thất này xảy ra trong quá trình chuyên chở bằng đường hàng không và;
 • Hư hỏng do chậm trễ trong việc chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không. Bên vận chuyển không chịu trách nhiệm nếu Bên vận chuyển và nhân viên phục vụ cũng như đại lý của mình đã tiến hành tất cả các biện pháp phù hợp để tránh tình trạng hư hỏng này hoặc không thể thực hiện hoặc việc thực hiện những biện pháp này trái với thông lệ trong ngành VỚI ĐIỀU KIỆN LUÔN LUÔN LÀ trách nhiệm của Bên vận chuyển trong bất kỳ trường hợp nào phải bồi thường cho những tổn thất gây ra bằng một khoản tiền không vượt quá 100,00 USD hoặc tương đương cho mỗi kiện hàng hoặc trong trường hợp có bảo hiểm quá cảnh khi xảy ra trường hợp hàng hóa bị tổn thất hoặc hư hỏng.

9.     Bất kỳ khiếu nại nào đối với Bên vận chuyển dưới đây liên quan đến vấn đề tổn thất, hư hỏng, hoặc chậm trễ trong việc chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không phải được thông báo bằng văn bản tới một văn phòng của Bên vận chuyển, trong trường hợp việc hư hỏng xảy ra trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng và trong trường hợp mất mát hoặc chậm trễ xảy ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao hàng như dự kiến ban đầu, bằng không sẽ không có hành động nào chống lại đối với Bên vận chuyển và Người gửi/Người nhận sẽ mất toàn bộ quyền khiếu nại đối với Bên vận chuyển. Người gửi/Người nhận phải tuân thủ tất cả các quy trình khiếu nại do Bên vận chuyển áp dụng, nếu không Bên vận chuyển có quyền từ chối khiếu nại.

10.     Bên vận chuyển sẽ không vận chuyển hàng hóa mà Bên vận chuyển đánh giá là nguy hiểm, nguy hại, dễ cháy nổ, bao gồm nhưng không giới hạn trong các loại hàng hóa được liệt kê theo quy định về hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), hoặc theo bất kỳ quy định quốc tế và quy định trong nước nào về việc chuyên chở hàng hóa nguy hiểm. Bên vận chuyển cũng không vận chuyển vàng và bạc dưới dạng thỏi nén, đồng xu, bụi, chất xi-a-nua, kết tủa hoặc bất kỳ hình thức nào của nén thô vàng, bạc, bạch kim và các kim loại quý khác, các loại đá quý và bán-quý, trang sức, tiền tệ (tiền giấy hoặc tiền xu) của bất kỳ quốc gia nào, chứng khoán có thể đổi thành tiền mặt, séc dưới mọi hình thức, hộ chiếu, hồ sơ thầu, cổ phiếu, trái phiếu, giấy chứng nhận, tem, séc trắng hoặc đã được chấp thuận, lệnh chuyển tiền hoặc séc du lịch, đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, vật nuôi, thực vật, thuốc, dược phẩm, rượu, vũ khí, thuốc lá, đồ ăn, hoặc bất kỳ hàng hóa nào bị hạn chế theo quy định và luật pháp hiện hành. Trong trường hợp Người gửi gửi những hàng hóa như đã nêu qua Bên vận chuyển, Người gửi sẽ đảm bảo Bên vận chuyển được miễn trừ khỏi tất cả trách nhiệm, khiếu nại, hư hỏng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) và phí tổn có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chuyên chở này, và Bên vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm về những hàng hóa này và có quyền hủy bỏ việc chuyên chở ngay lập tức nếu phát hiện hàng hóa vi phạm điều kiện này.

11.     Bên vận chuyển sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong trách nhiệm liên quan đến lỗi vi phạm, hợp đồng hoặc ký gửi, cho bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng hoặc chậm trễ khi giao hàng (hoặc bất kỳ tổn thất nào là hệ quả phát sinh từ điều này) gây ra không phải trong quá trình chuyên chở bằng đường hàng không, bất kể việc bao gồm nhưng không giới hạn trong sơ suất hoặc vi phạm hợp đồng của Bên vận chuyển, VỚI ĐIỀU KIỆN LUÔN LUÔN LÀ nếu có bảo hiểm quá cảnh, Người gửi sẽ được thanh toán khoản tiền trong trường hợp xảy ra tổn thất hoặc hư hỏng đối với hàng hóa.

12.     Bên vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào cho bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng hoặc chậm trễ khi giao hàng (hoặc bất kỳ tổn thất nào là hệ quả từ điều này) phát sinh từ hoặc liên quan đến các trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của Bên vận chuyển. Những trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn trong tình huống xảy ra các thảm họa thiên nhiên như động đất, lốc xoáy, bão, lũ lụt, hỏa hoạn, bệnh dịch, sương mù, băng tuyết, sương giá; các tình huống Bất khả kháng như chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, nguy hiểm trên không, xung đột tại địa phương, bạo động, tình trạng rối loạn hệ thống hàng không hoặc giao thông đường bộ trên toàn quốc hoặc tại địa phương và các vấn đề liên quan đến cơ khí xảy ra đối với các phương thức vận tải hoặc máy móc; các lỗi có sẵn hoặc thuộc về tính chất của hàng hóa (bất kể Bên vận chuyển biết hoặc không biết về điều này), bất kỳ hành động hoặc lỗi bỏ sót nào của một cá nhân không phải do Bên vận chuyển thuê hoặc ký hợp đồng như Người gửi, Người nhận, bên thứ ba, hải quan, quan chức chính phủ; và các hư hỏng về điện và từ trường, hoặc việc bị mất các hình ảnh, số liệu và bản ghi điện tử hoặc nhiếp ảnh.

13.     Người gửi sẽ đảm bảo và miễn trừ cho Bên vận chuyển khỏi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu và/hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trường hợp một cá nhân bị thương, bị ốm hoặc qua đời, hư hỏng đối với bất kể tài sản, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào khác dưới mọi hình thức (bao gồm cả các hệ quả kèm theo) gây ra do hàng hóa và không xảy ra trong khi hàng hóa thuộc sở hữu của Bên vận chuyển, cũng như trong tình huống bất kỳ bao gồm nhưng không giới hạn trong do sơ sót của Bên vận chuyển.

14.     Nếu việc chuyên chở liên quan đến một nơi đến kế tiếp hoặc nơi nghỉ tại quốc gia không phải là quốc gia nơi đi, có thể áp dụng Công ước Warsaw. Nếu áp dụng Công ước Warsaw, Điều kiện Chuyên chở dưới đây sẽ được đọc và so sánh với các quy định trong Công ước Warsaw, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều kiện Chuyên chở dưới đây và các điều khoản trong Công ước Warsaw thì áp dụng theo các quy định Công ước Warsaw. Trong những điều kiện này, Công ước Warsaw sẽ bao gồm Công ước sửa đổi và Công ước Montreal 1999.

15.     Các mức phí của Bên vận chuyển được báo giá theo Đồng Nội tệ tại địa phương và tất cả các khoản thanh toán của Người gửi (hoặc Người nhận tùy trường hợp cụ thể) phải được thanh toán bằng Đồng Nội tệ trong vòng 14 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn. Nếu Người nhận không thanh toán các khoản phải trả của mình, Người gửi đồng ý thanh toán những khoản này ngay lập tức (bao gồm cả các lệ phí hành chính). Nếu Bên vận chuyển không nhận được hoặc nhận được chậm khoản phí thanh toán dưới đây trong thời hạn lâu hơn 14 ngày, Bên vận chuyển có thể tính thêm tiền lãi cho khoản chưa thanh toán quá hạn với mức lãi suất 1,5%/tháng cho đến khi khoản phí này được thanh toán đầy đủ.

16.     Người gửi bảo đảm là các hàng hóa được kê khai và mô tả đầy đủ và chính xác và tuân thủ tất cả các quy định của hải quan, quy định xuất nhập khẩu và các quy định pháp luật khác tại quốc gia nơi đến và đi của hàng hóa. Trong trường hợp vi phạm điều kiện này, Bên vận chuyển có quyền hủy bỏ việc vận chuyển hàng hóa ngay lập tức ngay khi Bên vận chuyển nhận thức được việc vi phạm này và Người gửi/Người nhận đảm bảo miễn trừ cho Bên vận chuyển tất cả các trách nhiệm, khiếu nại, hư hỏng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) và phí tổn phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc Người gửi vi phạm điều kiện này.

17.     Bên vận chuyển có quyền giữ lại hàng hóa của Người gửi làm vật thế chấp cho đến khi tất cả khoản phí và lệ phí (bao gồm nhưng không giới hạn trong các khoản phí bảo hiểm và lưu kho) mà Bên vận chuyển phải chịu liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa của Người gửi được thanh toán đầy đủ. Bên vận chuyển có quyền bán các hàng hóa này nếu các khoản phí và lệ phí không được thanh toán trong vòng một tháng kể từ ngày Bên vận chuyển thông báo cho Người gửi về quyền giữ hàng làm tài sản thế chấp và dùng tiền thu được từ đó để bù lại cho các khoản phí và lệ phí chưa thanh toán. Người gửi vẫn có trách nhiệm phải trả khoản tiền chênh lệch còn thiếu.

18.     Người gửi chỉ được phép khiếu nại tới Bên vận chuyển sau khi đã thanh toán đầy đủ các khoản phí và lệ phí liên quan đến việc vận tải hàng hóa cho Bên vận chuyển. Khoản tiền thanh toán cho các khoản phí và lệ phí sẽ không bị khấu trừ vì lý do liên quan đến khiếu nại của Người gửi với Bên vận chuyển. Bất kỳ hành động hoặc khiếu nại đối với Bên vận chuyển không thuộc quy định miễn trừ hoặc hết hạn dưới đây, sẽ được tiến hành trong vòng 2 năm kể từ ngày có quyền tiến hành hành động hoặc khiếu nại và nếu không được tiến hành trong thời hạn này, sẽ vĩnh viễn không được tiến hành nữa.

19.     Nếu, (không gây tổn hại đến các điều khoản khác trong Điều kiện Vận chuyển này và, cụ thể là Điều 11) Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm, trước bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan chức năng nào khác, về bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng hoặc chậm trễ trong giao hàng (và các tổn thất hệ quả phát sinh từ đây) xảy ra trong khi chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không, trách nhiệm của Bên vận chuyển theo Điều kiện này sẽ giới hạn ở việc Bên vận chuyển thanh toán một khoản tiền tương ứng với các tổn hại không vượt quá khoản tiền sẽ phải trả nếu áp dụng Công ước Warsaw đối với Điều kiện Vận chuyển này hoặc, nếu cao hơn, tối đa là 100 USD hoặc khoản tương đương cho mỗi đơn hàng, hoặc trong trường hợp có bảo hiểm quá cạnh, khoản tiền phải trả dưới đây trong trường hợp xảy ra tổn thất hoặc hư hại đối với hàng hóa. Tuy nhiên nếu Người gửi đã kê khai giá trị hàng hóa (vì bất kỳ lý do gì) cho Bên vận chuyển, Người gửi/Người nhận theo đây đồng ý rằng trách nhiệm của Bên vận chuyển đối với bất kỳ tổn thất, hư hại hoặc chậm trễ trong giao hàng sẽ giới hạn ở mức 100 USD cho mỗi đơn hàng hoặc, nếu áp dụng Công ước Warsaw, khoản tiền giới hạn được quy định tại các điều khoản dưới đấy nếu không kê khai giá trị hàng, ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản.

20.     Nếu trách nhiệm của Bên vận chuyển không bao gồm hoặc giới hạn theo các Điều kiện này, điều này sẽ áp dụng công bằng cho các cán bộ, nhân viên, đại lý và đại diện của Bên vận chuyển.

21.     Bất kỳ điều khoản nào phi pháp, mất hiệu lực hoặc không thể thi hành sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của các nội dung tại đây.

22.     Theo quy định của bất kỳ quy ước hiện hành nào, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều kiện tại đây sẽ thuộc thẩm quyền chung của các tòa án và được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia nơi hàng hoá được giao cho Bên vận chuyển để vận chuyển và Người gửi nộp khiếu nại không hủy ngang lên các cơ quan hành pháp nói trên.

Phụ phí nhiên liệu

Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho tất cả các dịch vụ tại Singapore, Hong Kong, Thượng Hải và Quảng Châu.

Month Surcharge Rate
From 1 to 31 January 2021 11.50%
From 1 to 31 December 2020 10.75%
From 1 to 30 November 2020 10.50%

DPEX Worldwide sẽ tự quyết định mức phụ phí nhiên liệu và có quyền thay đổi mức phụ phí này mà không cần báo trước.

Các phụ phí

Đối với DPEX Singapore áp dụng các phụ phí như sau:

 

Phí môi giới chỉ định

Trong trường hợp người nhận tự chọn trung gian khai thuê hải quan, DPEX Worldwide sẽ bàn giao các giấy tờ cho đơn vị trung gian được chỉ định để làm thủ tục thông quan và bất kỳ phí trung gian nào mà đơn vị trung gian được chỉ định chi trả sẽ được người nhận hoặc người gửi bồi hoàn

 

Thu cước phí người nhận (CCX)

Phí hàng hóa vận tải có thể được tính cho người nhận tại một số quốc gia nhất định theo mức thuế suất công khai hiện hành.

 

Bảo hiểm vận tải

Người gửi có thể thu xếp bảo hiểm cho các đơn hàng giá trị cao thông qua DPEX Worldwide. Phí bảo hiểm tối thiểu là 50,00 SGD hoặc 5% giá trị được bảo hiểm.

 

Phí thông quan

Các loại phí thông quan yêu cầu thông quan chính thức không bao gồm trong mức phí hàng hóa tiêu chuẩn. Mỗi nơi đến có thể áp dụng một mức phí cho việc thông quan theo điều kiện thị trường sở tại. Nếu người nhận từ chối trả, người gửi sẽ có trách nhiệm phải thanh toán các loại phí này.

 

Tiền phạt thuế quan

Tiền phạt thuế quan do cơ quan hải quan nước ngoài áp dụng đối với hàng hóa kê khai giá trị thấp hơn thực tế hoặc kê khai không đúng sẽ được chuyển lại cho người gửi kèm theo lệ phí hành chính là 20,00 SGD cho mỗi đơn hàng.

 

Phí giao lại tại Singapore

DPEX Worldwide sẽ phát lại 2 lần. Từ lần phát lại thứ 3 trở đi sẽ phụ thu mức phí tối đa là 10 SGD cho mỗi đơn hàng.

 

Phí thanh toan thay cho người nhận (DDP)

Người gửi có thể xin thanh toán các loại thuế phí và phí thông quan. Mức phí hành chính thông thường cho nơi đến tại châu Á là 20 SGD hoặc 2% mức thuế&phí; tùy thuộc theo mức nào cao hơn, tính trên mỗi đơn hàng.

 

Phụ phí nhiên liệu

Phụ phí nhiên liệu sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá hóa đơn. Những loại phụ phí này có thể thay đổi tùy theo giá nhiên liệu trên thế giới và mức phí mà các hãng hàng không áp dụng. Thông báo về mức phí thay đổi có thể tham khảo tại trang web www.epubdeals.com và trên hóa đơn của chúng tôi.

 

Nhận/giao hàng quá cỡ tại Singapore

Khoản phí phụ thêm là 50 Đô la Mỹ cho mỗi lô hàng sẽ áp dụng cho các điều kiện sau:

 • có kích thước một cạnh bất kỳ vượt quá 120 cm hoặc giá nâng hàng có kích thước một cạnh bất kỳ vượt quá 120 cm hoặc;
 • Bất kỳ gói đơn nào có trọng lượng thực từ 50kg trở lên

 

Nhận/Giao hàng ngoài khu vực tại Singapore/ Phí xuất khẩu

Áp dụng thu thêm phụ phí 40 SGD cho mỗi lần nhận/giao hàng từ/đến các địa điểm1 vùng sâu vùng xa tại Singapore, nằm ngoài các địa điểm thông thường mà DPEX Worldwide cung cấp dịch vụ.

Phụ phí Giao hàng Đêm
Một khoản phí thêm $ 5,00 sẽ được tính cho bất kỳ yêu cầu vận chuyển lô hàng từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Singapore.

Phí xin giấy phép nhập khẩu vào Singapore

Áp dụng mức phí 30 SGD cho mỗi giấy phép. Ví dụ các loại giấy phép: Giấy phép GST hoặc Giấy phép Hàng hóa bị Giới hạn.
Các thông tin khác:

 

Hàng gửi không được chấp nhận

DPEX Worldwide có thể từ chối xuất hàng hoặc giao dịch một số mặt hàng nhất định nếu:

 • Hàng hóa được xếp vào nhóm nguy hại, nguy hiểm, vật liệu bị cấm theo IATA, ICAO hoặc theo quy định của cơ quan chính quyền sở tại.
 • Hàng hóa không có giấy tờ vận tải chính xác đi kèm.
 • Hàng hóa được mô tả trong Điều 10 của Điều khoản Vận chuyển (ví dụ đồ trang sức, tiền tệ, đồ cổ v..v)

Lưu ý: Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng DPEX Worldwide để được hướng dẫn về dịch vụ đối với hàng hóa nguy hiểm hoặc có thêm thông tin chi tiết về danh mục bị hạn chế.

 

Giao hàng tới địa chỉ hòm thư

DPEX Worldwide không chấp nhận giao hàng đến Hòm thư ngoại trừ tại một số điểm đến nhất định ở khu vực Trung Đông. Trong mọi trường hợp, người gửi phải cung cấp một số điện thoại liên hệ của người nhận.

 

Kiểm tra

DPEX Worldwide có thể mở và kiểm tra kiện hàng mà không cần thông báo trước cho người gửi.

 

1Cảng, Xưởng tàu, Đảo Sentosa, Đảo Jurong, Các đảo ngoài khơi và Doanh trại Quân đội
IATA: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế
ICAO: Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế