Điều khoản Sử dụng

Trang web này gồm các tài liệu do DPEX Worldwide sở hữu hoặc được cấp phép. Các nội dung bao gồm, nhưng không giới hạn trong tài liệu thiết kế, sơ đồ, hình ảnh, giao diện và hình ảnh đồ họa. Nội dung của trang web này nhằm cung cấp cho khách hàng các thông tin chung và có thể thay đổi mà không cần báo trước. DPEX Worldwide hoặc bất kỳ đại lý nào trực thuộc không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào dưới mọi hình thức liên quan đến tính hoàn chỉnh, kịp thời, phù hợp hoặc tính chính xác của tài liệu trong trang web này. Những điều khoản này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp nước sở tại nơi chúng tôi hoạt động.